Til hovedinnhold

Elkontroll for næringsbygg, industri og sameige

Ein stor del bygningsbrannar kjem av tekniske feil på det elektriske anlegget. Gjennom regelmessige kontrollar og vedlikehald varetek du tryggleiken.

Ei rekkje forsikringsselskap tilbyr redusert forsikringspremie etter gjennomført elkontroll næring og eventuelle feil og manglar er retta. Bestill ein elkontroll av oss i dag!

Kor ofte bør elektriske anlegg kontrollerast?

Hyppigheita avheng av kontrollklassen til bygget. Til dømes skal industribygg ha kontroll kvart år og lagerlokale kvart tredje år. For bustadsameige er intervallet kvart femte år. Ver merksam på at det er eigar av anlegget som er ansvarleg for at det elektriske anlegget er i brannteknisk orden.

Korleis går føre seg ein kontroll?

Ein sertifisert kontrollør går gjennom internkontrollen til bedrifta, tek stikkprøver og gjennomfører ein termografering av elanlegget. Termografineringen avslørerer unormalt varme punkt i anlegget ved hjelp av spesialutstyr.Etter at elkontrollen er gjennomførte, vil du få ein rapport som opplyser om eventuelle feil eller manglar og behov for forbetringar innan gitte tidsfristar.

Ta kontakt med oss for ein hyggjeleg prat

Kontakt oss